7/8 JIC 90 - 3/8 HOSE


7/8 JIC 90 - 3/8 HOSE

7/8 JIC 90 - 3/8 HOSE
Code: DKJ901410

Price:   € 4.70 (inc. VAT)